Oferta

Oferujemy kompleksową obsługę procesu pozyskania i rozliczenia dotacji unijnych skierowanych do sektora MŚP. Poza doradztwem europejskim świadczymy również usługi w zakresie opracowywania biznes planów, projekcji finansowych (m.in. w związku z ubieganiem się o kredyt inwestycyjny), wycen przedsiębiorstw i innych analiz.

Etap pozyskania dotacji

 1. analiza i weryfikacja planów rozwojowych pod kątem dostępnych funduszy unijnych (bezpłatnie)
 2. rekomendacja najkorzystniejszych rozwiązań dotacyjnych (bezpłatnie)
 3. doradztwo w zakresie zasad aplikowania do poszczególnych  konkursów (bezpłatnie)
 4. określenie statusu przedsiębiorstwa oraz kwalifikowalności do wybranych działań (bezpłatnie)
 5. określenie szans uzyskania wsparcia (bezpłatnie)
 6. konsultacje na etapie przygotowania koncepcji projektu, mające na celu zwiększenie liczby możliwych do uzyskania punktów.
 7. przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dotacji (wniosek, biznes plan, itp.) zgodnej z wytycznymi konkursu i zaleceniami klienta.
 8. pomoc w pozyskaniu wymaganych załączników (opinie o innowacyjności, dokumenty finansowe, itp.),
 9. monitorowanie procesu oceny wniosku
 10. przygotowywanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień na wezwanie instytucji wdrażającej program
 11. pomoc w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie

Etap realizacji projektu

 1. przedstawienie procedury dotyczącej wyboru dostawców,
 2. sporządzenie wzorów zapytań ofertowych, formularzy ofertowych oraz protokołów wyboru ofert;
 3. przygotowanie wniosków o płatność (pełniących funkcję zaliczkową, refundacyjną, pośrednią oraz sprawozdawczą),
 4. przygotowanie załączników do wniosków o płatność, takich jak: opisy dokumentów księgowych, wymagane oświadczenia, pomocnicze zestawienia wydatków, aktualizacje harmonogramu płatności oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 5. kontaktowanie się z instytucjami odpowiedzialnymi za weryfikację rozliczanego projektu;
 6. weryfikowanie dokumentów księgowych, umów zawartych z dostawcami/wykonawcami towarów i usług, zamówień wysłanych do kontrahentów;
 7. przygotowanie wniosków o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie,
 8. weryfikowanie wskaźników produktu oraz rezultatu określonych w dokumentacji aplikacyjnej,
 9. pomoc w zakresie promocji projektu zgodnie z wytycznymi programowymi – przygotowanie wzorów tablic informacyjnych oraz pamiątkowych, plakietek informacyjnych, informacji o otrzymaniu dofinansowania na firmową stronę internetową , dokumentów zawierających logotypy UE,
 10. weryfikacja dokumentacji dotyczącej rozliczanego projektu przed spodziewaną kontrolą,
 11. opracowanie ankiet monitorujących w okresie trwałości projektu.