Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, RPO Województwa Śląskiego

Organizator konkursu: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Nabór wniosków: 29 grudzień 2016 – 28 luty 2017

Poziom dofinansowania: do 45% wartości kosztów kwalifikowanych

Maksymalna kwota wsparcia: 2 mln PLN

Alokacja na konkurs: ponad 220 mln PLN

 

Dla kogo?

W konkursie mogą startować małe i średnie przedsiębiorstwa planujące realizację projektów inwestycyjnych na terenie województwa śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głównym celem działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO Województwa Śląskiego jest wzrost innowacyjności firm poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii przyczyniających się do rozwoju nowych produktów i usług.

Dofinansowanie zostanie przyznane projektom prowadzącym do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej w skali regionu przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Dokumentem potwierdzającym, że planowana inwestycja spełnia ten warunek jest opinia o innowacyjności projektu wystawiona przez niezależną instytucję.

Koszty kwalifikowalne

Dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące zakup nowych środków trwałych (m.in. maszyn, urządzeń, sprzętu produkcyjnego, wyposażenia magazynowego) oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowania) niezbędnych do wdrożenia nowej technologii / wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług. Część dofinansowania można przeznaczyć na szkolenia i usługi doradcze związane z wdrożeniem projektu, a także na promocję jego efektów.

Nie podlega dofinansowaniu zakup środków transportu, nieruchomości (zabudowanych i niezabudowanych) oraz zakup robót i materiałów budowlanych.

Warunki dofinansowania

 • Minimalna wartość dofinansowania: 100 tys. PLN,
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 2 mln PLN,
 • Maksymalna wartość projektu: 10 mln zł,
 • Poziom dotacji: maksymalnie 45% w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej, 50% w przypadku pomocy de minimis związanej ze wsparciem działań dotyczących szkoleń, doradztwa i promocji projektu.

Kryteria oceny projektów

Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli spełni wszystkie kryteria formalne, kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz uzyska min. 21 punktów (na 35 możliwych) w ramach następujących merytorycznych kryteriów podstawowych:

 • Potencjał Wnioskodawcy oraz gotowość projektu do realizacji (0-3 pkt)

Ocenie podlegać będą posiadane zasoby ludzkie i techniczne oraz doświadczenie w realizacji podobnych projektów.

 • Wpływ projektu na rozwój ekonomiczno-społeczny regionu (0-6 pkt)

W kryterium tym ocenie podlegają następujące kwestie: użyteczność wyników projektu dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw działających w województwie śląskim, projekt dotyczy wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, występuje niskie nasycenie danym produktem/usługą na rynku docelowym, projekt polega na wdrożeniu prac B+R, projekt jest efektem współpracy z IOB lub jednostką badawczo-rozwojową

 • Utworzenie nowych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu (0-2 pkt)

Wnioskodawca otrzyma maksymalną liczbę punktów w przypadku utworzenia 1 etatu na każde 400 000 PLN wnioskowanego dofinansowania.

 • Poziom innowacyjności projektu (0-8 pkt)

Projekt prowadzi do wdrożenia innowacji:

– stosowanej w skali kraju w okresie do 3 lat – 4 pkt.

– stosowanej w skali świata w okresie do 3 lat – 6 pkt.

– nieznanej i niestosowanej dotychczas – 8 pkt.

 • Rozwój inteligentnych specjalizacji (0-2 pkt)

Ocenie podlegać będą następujące aspekty:

– projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu (energetyka, medycyna, ITC) – 1 pkt.

– ocena potencjału projektu dla rozwoju inteligentnych specjalizacji.

 • Ocena efektywności projektu oraz wysokości wkładu własnego (0-8 pkt)

Ocenie podlegać będzie nie tylko kwestia ilościowa efektów projektu wykazanych np. w postaci liczby wdrożonych produktów czy utworzonych miejsc pracy, ale również kwestia jakościowa otrzymanych produktów oraz rezultatów. Poza tym premiowane będą projekty, w których procent wnioskowanego dofinansowania jest niższy od dopuszczalnego o co najmniej 5%.

 • Dodatkowe efekty projektu (0-6 pkt)

Ocenie podlegać będą następujące aspekty projektu: poprawa BHP, pozytywny wpływ na realizację polityk horyzontalnych (np. równość szans kobiet i mężczyzn, zrównoważony rozwój, zapobieganie dyskryminacji), zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych (innowacji nietechnologicznych), rozpoczęcie/rozwój działalności eksportowej, wejście na nowe rynki zbytu, wzrost konkurencyjności firmy, komplementarność z innymi zrealizowanymi projektami.

Dodatkowe punkty będzie można zdobyć, gdy projekt zostanie zrealizowany w powiatach:

– o zwiększonym poziomie bezrobocia (0-2 pkt.),

– o niskim wskaźniku przedsiębiorczości (0-2 pkt.).

Pełna dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej SCP: https://scp-slask.pl/lsi/nabor/155

Firma PSM CONSULTANCY świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw. Wykonujemy bezpłatne audyty projektów mające na celu realną ocenę szans otrzymania wsparcia oraz wskazujemy działania prowadzące do zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu w aplikowaniu o środki UE. 

Zapraszamy do kontaktu z Project Managerami – tel. 507 986 681 (Rafał Cieślik), 604 505 478 (Lidia Jasik).