Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, RPO Województwa Śląskiego

Organizator konkursu: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Nabór wniosków: luty 2019

Poziom dofinansowania: do 45% wartości kosztów kwalifikowanych

Maksymalna kwota wsparcia: 3 mln PLN

 

Dla kogo?

W konkursie mogą startować małe i średnie przedsiębiorstwa planujące realizację projektów inwestycyjnych na terenie województwa śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głównym celem działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO Województwa Śląskiego jest wzrost innowacyjności firm poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii przyczyniających się do rozwoju nowych produktów i usług.

Dofinansowanie zostanie przyznane projektom prowadzącym do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej w skali regionu przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Dokumentem potwierdzającym, że planowana inwestycja spełnia ten warunek jest opinia o innowacyjności projektu wystawiona przez niezależną instytucję.

Koszty kwalifikowalne

Dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące zakup nowych środków trwałych (m.in. maszyn, urządzeń, sprzętu produkcyjnego, wyposażenia magazynowego) oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowania) niezbędnych do wdrożenia nowej technologii / wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług. Część dofinansowania można przeznaczyć na szkolenia i usługi doradcze związane z wdrożeniem projektu, a także na promocję jego efektów.

Nie podlega dofinansowaniu zakup środków transportu, nieruchomości (zabudowanych i niezabudowanych) oraz zakup robót i materiałów budowlanych.

Warunki dofinansowania

 • Minimalna wartość dofinansowania: 100 tys. PLN,
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 3 mln PLN,
 • Maksymalna wartość projektu: 10 mln PLN,
 • Poziom dotacji: maksymalnie 45%

Kryteria oceny projektów

Wśród kluczowych kryteriów oceny projektów należy wymienić:

 • wprowadzenie na rynek nowych produktów/usług,
 • niskie nasycenie danym produktem/usługą na rynku docelowym,
 • potencjał rozwoju eksportu,
 • wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych,
 • implementacja wyników prac B+R,
 • współpraca z jednostką badawczo-rozwojową,
 • utworzenie nowych miejsc pracy,
 • poziom innowacyjności projektu,
 • wpływ projektu na rozwój inteligentnych specjalizacji regionu,
 • wykonalność finansowa inwestycji,
 • doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć.

Archiwalna dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej SCP: https://scp-slask.pl/lsi/nabor/296

Firma PSM CONSULTANCY świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw. Wykonujemy bezpłatne audyty projektów mające na celu realną ocenę szans otrzymania wsparcia oraz wskazujemy działania prowadzące do zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu w aplikowaniu o środki UE. 

Zapraszamy do kontaktu z Project Managerem – tel. 507 986 681 (Rafał Cieślik).