Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, RPO Województwa Śląskiego

Organizator konkursu: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Nabór wniosków: 29 grudnia 2017 – 7 lutego 2018

Poziom dofinansowania: do 45% wartości kosztów kwalifikowanych

Maksymalna kwota wsparcia: 3 mln PLN

Alokacja na konkurs: ponad 63 mln PLN

 

Dla kogo?

W konkursie mogą startować małe i średnie przedsiębiorstwa planujące realizację projektów inwestycyjnych na terenie województwa śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głównym celem działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO Województwa Śląskiego jest wzrost innowacyjności firm poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii przyczyniających się do rozwoju nowych produktów i usług.

Dofinansowanie zostanie przyznane projektom prowadzącym do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej w skali regionu przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Dokumentem potwierdzającym, że planowana inwestycja spełnia ten warunek jest opinia o innowacyjności projektu wystawiona przez niezależną instytucję.

Koszty kwalifikowalne

Dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące zakup nowych środków trwałych (m.in. maszyn, urządzeń, sprzętu produkcyjnego, wyposażenia magazynowego) oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowania) niezbędnych do wdrożenia nowej technologii / wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług. Część dofinansowania można przeznaczyć na szkolenia i usługi doradcze związane z wdrożeniem projektu, a także na promocję jego efektów.

Nie podlega dofinansowaniu zakup środków transportu, nieruchomości (zabudowanych i niezabudowanych) oraz zakup robót i materiałów budowlanych.

Warunki dofinansowania

 • Minimalna wartość dofinansowania: 100 tys. PLN,
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 3 mln PLN,
 • Maksymalna wartość projektu: 10 mln PLN,
 • Poziom dotacji: maksymalnie 45% w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej, 50% w przypadku pomocy de minimis związanej ze wsparciem działań dotyczących szkoleń, doradztwa i promocji projektu.

Kryteria oceny projektów

Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli spełni wszystkie kryteria formalne, kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz uzyska min. 21 punktów (na 35 możliwych) w ramach następujących merytorycznych kryteriów podstawowych:

 • Komplementarność oraz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć (0-3 pkt)

W ramach kryterium weryfikowane będą następujące aspekty:

– Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć wyłącznie ze środków własnych – 1 pkt,

– Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków publicznych – 1 pkt,

– projekt jest komplementarny pod względem przedmiotowym/geograficznym/funkcjonalnym/międzyfunduszowym – 1 pkt.

 • Wpływ projektu na rozwój ekonomiczno-społeczny regionu (0-5 pkt)

W kryterium tym ocenie podlegają następujące kwestie:

– projekt dotyczy wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług – 1 pkt,

– występuje  niskie nasycenie danym produktem/usługą na rynku docelowym – 1 pkt,

– projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R – 1 pkt,

– projekt jest efektem współpracy z IOB lub jednostką badawczo-rozwojową – 1 pkt.

– wpływ na rozwój branży (efekty  projektu mają pozytywny wpływ na rozwój sektora w jakim działa Wnioskodawca np. poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów/usług) – 1 pkt.

 • Utworzenie nowych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu (0-2 pkt)

Wnioskodawca otrzyma maksymalną liczbę punktów w przypadku utworzenia 1 etatu na każde 400 000 PLN wnioskowanego dofinansowania.

 • Poziom innowacyjności projektu (0-12 pkt)

Projekt prowadzi do wdrożenia innowacji:

– stosowanej w skali kraju w okresie do 3 lat – 4 pkt,

– stosowanej w skali świata w okresie do 3 lat – 8 pkt,

– nieznanej i niestosowanej dotychczas – 12 pkt.

 • Rozwój inteligentnych specjalizacji (0-3 pkt)

Ocenie podlegać będą następujące aspekty:

– projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu (energetyka, medycyna, ITC) – 1 pkt,

– ocena potencjału projektu dla rozwoju inteligentnych specjalizacji – 2 pkt.

 • Ocena efektywności projektu (0-6 pkt)

W kryterium oceniane będzie, czy planowane efekty (m.in. finansowe) są proporcjonalne w stosunku do planowanych do poniesienia lub zaangażowania nakładów inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych, ludzkich, know-how itp.

 • Zasada dodatkowości funduszy strukturalnych (0-2 pkt)

Premiowane będą projekty, w których procent dofinansowania jest niższy od maksymalnego o co najmniej 5 punktów %.

 • Dodatkowe efekty projektu (0-6 pkt)

W ramach kryterium ocenie będą podlegać następujące aspekty:

– wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych (innowacji nietechnologicznych) – 2 pkt,

– wdrożenie jednocześnie innowacji produktowej oraz procesowej – 2 pkt,

– inne dodatkowe efekty projektu (np. projekt stanowi wdrożenie wyników prac B+R, które były współfinansowane z pomocy publicznej, wprowadzenie/rozwój działalności eksportowej w przedsiębiorstwie, wejście na nowe rynki zbytu) – 2 pkt.

 

Dodatkowe punkty (0-7 pkt) będzie można zdobyć za następujące aspekty:

– lokalizacja projektu na terenie o zwiększonym poziomie bezrobocia – 2 pkt,

– lokalizacja projektu na terenie o niskim wskaźniku przedsiębiorczości – 2 pkt,

– wpływ projektu na rozwój gospodarczy powiatu – 1 pkt,

– realizacja projektu z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialność biznesu – 1 pkt,

– projekt dotyczy obszarów technologicznych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 – 1 pkt.

Archiwalna dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej SCP: https://scp-slask.pl/lsi/nabor/155

 

Firma PSM CONSULTANCY świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw. Wykonujemy bezpłatne audyty projektów mające na celu realną ocenę szans otrzymania wsparcia oraz wskazujemy działania prowadzące do zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu w aplikowaniu o środki UE. 

Zapraszamy do kontaktu z Project Managerem – tel. 507 986 681 (Rafał Cieślik).