Działanie 2.3.4 „Bony na innowacje dla MŚP”, PO Inteligentny Rozwój

Organizator konkursu: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Nabór wniosków: 6 czerwca 2016 – 30 stycznia 2017

Poziom dofinansowania: do 80% wartości kosztów kwalifikowanych

Maksymalna kwota wsparcia: 320 tys. PLN

Alokacja na konkurs: 62,5 mln PLN

 

„Bony na innowacje dla MŚP” to instrument wsparcia finansowego mający na celu pobudzenie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła usłudze, o której mowa wcześniej. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, muszą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Warunki dofinansowania

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 60 000,00 PLN.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 400 000,00 PLN.
 • Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

a) 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,

b) 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Kryteria oceny projektów

 • Kwalifikowalność podmiotowa wykonawcy usługi – 0 lub 1 pkt, kryterium obligatoryjne
 • Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny – 0 lub 1 pkt, kryterium obligatoryjne
 • Projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje – 0 lub 1 pkt, kryterium obligatoryjne
 • Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne – 0 lub 1 pkt, kryterium obligatoryjne
 • Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu – 0 lub 1 pkt, kryterium obligatoryjne
 • Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu – 0 lub 1 pkt, kryterium obligatoryjne
 • Poziom innowacyjności rezultatów projektu – rezultat projektu dotyczy innowacji co najmniej na poziomie polskiego rynku tzn. stanowi rozwiązanie nowe, oryginalne, zastosowane po raz pierwszy w gospodarce przynajmniej na poziomie krajowym – 0 lub 2 pkt
 • Stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu (wyrobu, usługi, projektu wzorniczego lub technologii produkcji) – 0 lub 2 pkt
 • Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) projektu wzorniczego lub technologii produkcji – 0 lub 1 pkt

Aktualna dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej PARP: http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-w-2016-r 

Firma PSM CONSULTANCY świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji na innowacyjne przedsięwzięcia rozwojowe dla przedsiębiorstw. Wykonujemy bezpłatne audyty projektów mające na celu realną ocenę szans otrzymania wsparcia oraz wskazujemy działania prowadzące do zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu w aplikowaniu o środki UE. 

Zapraszamy do kontaktu z Project Managerem – tel. 507 986 681 (Rafał Cieślik).