Działanie 2.3.4 „Bony na innowacje dla MŚP” – Etap 1 (konkurs na usługi), PO Inteligentny Rozwój

Zespół PSM CONSULTANCY posiada 100% skuteczność w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji z tego działania!
Zapraszamy do kontaktu z Project Managerem (Rafał Cieślik, tel. 507 986 681)
celem skonsultowania projektów pod kątem szans i warunków otrzymania dofinansowania.

Organizator konkursu: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Nabór wniosków: 22 marca 2018 – 22 listopada 2018

Poziom dofinansowania: 85% wartości kosztów kwalifikowanych

Maksymalna kwota wsparcia: 340 tys. PLN

Alokacja na konkurs: 70 mln PLN

 

„Bony na innowacje dla MŚP” to instrument wsparcia finansowego mający na celu pobudzenie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, musi być jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz:

– posiadającą przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki lub
– spółką celową uczelni, o której mowa w art. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub spółką celową jednostki naukowej lub
– centrum transferu technologii uczelni lub
– przedsiębiorcą posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych  formach wspierania działalności  innowacyjnej lub
– akredytowanym laboratorium (posiadającym akredytację Polskiego  Centrum Akredytacji) lub notyfikowanym laboratorium przez podmioty wymienione w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Koszt usługi polegającej na opracowaniu przez jednostkę naukową dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego może dodatkowo uwzględniać koszt zakupu materiałów. Materiały nie powinny jednak stanowić głównego lub znaczącego zakresu kosztów projektu.

Warunki dofinansowania

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 60 000,00 PLN.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 400 000,00 PLN.
 • Maksymalna intensywność dofinansowania: 85% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Kryteria oceny projektów

 • Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach poddziałania – 0 lub 1 pkt (kryterium obligatoryjne)
 • Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia – 0 lub 1 pkt (kryterium obligatoryjne)
 • Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
 • Kwalifikowalność podmiotowa wykonawcy usługi – 0 lub 1 pkt (kryterium obligatoryjne)
 • Projekt jest zgodny z zakresem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny – 0 lub 1 pkt (kryterium obligatoryjne)
 • Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację – 0 lub 1 pkt (kryterium obligatoryjne)
 • Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne oraz zgodne z obowiązującymi limitami – 0 lub 1 pkt (kryterium obligatoryjne)
 • Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu – 0 lub 1 pkt (kryterium obligatoryjne)
 • Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu – 0 lub 1 pkt (kryterium obligatoryjne)
 • Stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu (wyrobu, usługi, projektu wzorniczego lub technologii produkcji) – 0 lub 2 pkt
 • Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) projektu wzorniczego lub technologii produkcji – 0 lub 1 pkt

Aktualna dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej PARP.

Firma PSM CONSULTANCY świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji na innowacyjne przedsięwzięcia rozwojowe dla przedsiębiorstw. Wykonujemy bezpłatne audyty projektów mające na celu realną ocenę szans otrzymania wsparcia oraz wskazujemy działania prowadzące do zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu w aplikowaniu o środki UE.