Działanie 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”, RPO Województwa Śląskiego

Organizator konkursu: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Nabór wniosków: 7 sierpnia – 18 września 2018 r.

Poziom dofinansowania: do 50% wartości kosztów kwalifikowanych

Maksymalna kwota wsparcia: 0,5 mln PLN

Alokacja na konkurs: 64 mln PLN

 

Dla kogo?

W konkursie mogą startować małe i średnie przedsiębiorstwa planujące realizację projektu na terenie województwa śląskiego (których siedziba lub oddział znajduje się na terenie tego województwa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działanie 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności Gospodarczej” umożliwia przedsiębiorcom z kategorii MŚP wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. Przedsiębiorstwa w wyniku implementacji projektu będą mogły realizować zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno – komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży. W ramach działania będzie można uzyskać wsparcie na nabycie narzędzi informatycznych, które będą wspierać prowadzenie biznesu, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz – wspierane będą inwestycje, w wyniku których przedsiębiorstwa z kategorii MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK.

Inwestycje wspierane w ramach działania muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się w poniższe modele:

 • B2B Business to Business, model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.
 • B2C Business to Consumer, model, w którym relacje przedsiębiorstwo – konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług.
 • B2E Business to Employee, model zakładający wykorzystanie TIK w kontaktach w relacji przedsiębiorstwo (pracodawca) – pracownik. W ramach przedmiotowego modelu przewiduje się wsparcie m.in. systemów zarządzania przedsiębiorstwem.
 • C2C Consumer to Consumer, model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Koszty kwalifikowalne

 • koszty nabycia nowych środków trwałych w postaci sprzętu informatycznego
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności zakup licencji i oprogramowania
 • koszty  usług  doradczych i informatycznych
 • koszty szkoleń związanych z realizacją projektu

Warunki dofinansowania

 • Minimalna wartość dotacji: 50 tys. PLN
 • Maksymalna wartość dotacji: 0,5 mln PLN
 • Poziom dotacji: 50% w przypadku skorzystania pomocy de minimis, 45% lub 35% (w zależności od statusu MŚP) w przypadku skorzystania  regionalnej pomocy inwestycyjnej

Firma PSM CONSULTANCY świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji rozwojowych dla przedsiębiorstw. Wykonujemy bezpłatne audyty projektów mające na celu realną ocenę szans otrzymania wsparcia oraz wskazujemy działania prowadzące do zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu w aplikowaniu o środki UE. 

Zapraszamy do kontaktu z Project Managerem – tel. 507 986 681 (Rafał Cieślik).