Działanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”, PO Inteligentny Rozwój

Organizator konkursu: Bank Gospodarstwa Krajowego

Nabór wniosków: 15 lutego – 24 maja 2018

Poziom dofinansowania: do 70% wartości kosztów kwalifikowanych

Maksymalna kwota wsparcia: 6 mln PLN

Alokacja na konkurs: 550 mln PLN

Przedmiot dofinansowania: zakup maszyn / urządzeń / linii technologicznych,
budowa / rozbudowa / zakup hali produkcyjnej,
nabycie 
prawa do technologii (patenty, licencje), zakup oprogramowania

Osoba kontaktowa: Rafał Cieśliktelefon: 507 986 681, e-mail: r.cieslik@psmconsultancy.pl

 

Kredyt na innowacje technologiczne to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności MŚP poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych (szczególnie wynalazków objętych ochroną patentową), będących wynikiem własnych lub nabytych w ramach projektu prac B+R.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Dla kogo?

Beneficjentem wsparcia mogą być podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP), prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadające zdolność kredytową.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych (w stosunku do dotychczas wytwarzanych w kraju) towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wdrożenie technologii polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący  opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

Należy tu odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

Koszty kwalifikowalne

» Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego.

» Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu.

» Zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu.

» Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części.

» Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej.

» Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.

» Wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Warunki dofinansowania

» Poziom dofinansowania: maksymalnie 70% wartości kosztów kwalifikowanych (zgodnie z obowiązującą mapą pomocy regionalnej).

» Maksymalna wysokość premii technologicznej: 6 mln PLN.

» Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 mln PLN.

Kredyt technologiczny przyznawany jest na zasadach komercyjnych. Udzielają go wyłącznie banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy założeniu, że jego wartość stanowi maksymalnie 75% wydatków kwalifikowanych (udział własny przedsiębiorcy nie mniejszy niż 25%).

Premia technologiczna jest wypłacana w transzach (płatności pośrednie) w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu realizacji projektu (płatność końcowa).

Kryteria oceny projektów

» Zgodność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu oraz przedmiotu projektu z wymogami dla poddziałania 3.2.2 POIR (0 lub 1 pkt, kryterium obligatoryjne)

Ocena ma potwierdzić, że przedmiotem inwestycji jest wdrożenie technologii (mającej postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac B+R lub nieopatentowanej wiedzy technicznej), a nie wyłącznie nabycie środków trwałych, w których technologia ta została już wdrożona, zaś wnioskodawca jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności nabywanych środków trwałych.

» Innowacyjność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu (0 lub 2,5 lub 4,5 pkt)

Technologia wprowadza nowe korzystne rozwiązania o charakterze innowacyjnym, które nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach alternatywnych – 4,5 pkt
Technologia stanowi rozwinięcie znanych technologii tzn. wprowadza udoskonalenia wybranych charakterystyk znanych wcześniej rozwiązań, np. szybkości, wydajności – 2,5 pkt

» Nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu – towaru, procesu, usługi (od 0 do 9 pkt)

Planowany do wytwarzania/uruchomienia w wyniku realizacji projektu towar/proces/usługa jest nowy lub znacząco ulepszony w odniesieniu do dotychczas wytwarzanych w Polsce i jest wynikiem wdrożenia przedstawionej w projekcie technologii – 1 pkt (kryterium obligatoryjne)
Planowany do wytwarzania/uruchomienia towar/proces/usługa może być określony jako produkt przełomowy z punktu widzenia danej branży (np. posiadający potencjał korzystnie wpływający na dalszy jej rozwój) – 3 pkt
Potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu, tj. towaru/procesu/usługi będących wynikiem wdrożenia nowej technologii – od 0 do 5 pkt
Ocena potencjału rynkowego poszczególnych rezultatów projektu jest dokonywana w następujących aspektach:
a. Czy zaproponowany rezultat projektu odpowiada na zidentyfikowane zapotrzebowanie rynkowe?
b. Czy zaproponowany rezultat projektu nie stanowi powielenia już istniejących rozwiązań?
c. Czy potencjalny obszar oddziaływania rezultatu projektu ma zasięg międzynarodowy (tj. czy przedstawiono realne szanse zaistnienia rezultatu projektu na rynku międzynarodowym)?
d. Czy rezultat projektu ma charakter uniwersalny, tj. czy posiada cechy, które umożliwiają jego adaptację do nowych celów, nieopisanych w projekcie (tj. czy specyfika danego rezultatu projektu nie wymusza jego stosowania w ścisłym, ograniczonym zakresie opisanym w projekcie)?
e. Czy przewidywany czas wprowadzenia rezultatu projektu na rynek i przewidywany czas utrzymywania się atrakcyjności rezultatu projektu na rynku jest na tyle długi, aby możliwe było uznanie zasadności inwestycji w kontekście zmienności uwarunkowań rynkowych w danej branży?

» Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia 

» Wydatki przeznaczone na realizację projektu zostały określone zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych oraz są niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej i są powiązane funkcjonalnie (0 lub 1 pkt, kryterium obligatoryjne)

» Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE (UE) nr 651/2014 (0 lub 1 pkt, kryterium obligatoryjne)

» Projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (0 lub 1 pkt, kryterium obligatoryjne)

» Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (0 lub 1 pkt, kryterium obligatoryjne)

» Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu (0 lub 1 pkt, kryterium obligatoryjne)

» Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, a projekt jest właściwie przygotowany do realizacji (0 lub 1 pkt, kryterium obligatoryjne)

» Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (0 lub 2 pkt) i/lub dotyczące branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług (0 lub 1 pkt)

» Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (0 lub 0,5 pkt)

Szczegółowe informacje  na temat działania są dostępne na stronie internetowej BGK: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

Na etapie opracowywania koncepcji projektu sugerujemy kontakt z kancelarią w celu analizy nowego rozwiązania pod kątem innowacyjności, a także weryfikacji jego zdolności patentowej, która znacznie zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.

Rzecznicy patentowi w województwie śląskim

Firma PSM CONSULTANCY świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw. Wykonujemy bezpłatne audyty projektów mające na celu realną ocenę szans otrzymania wsparcia oraz wskazujemy działania prowadzące do zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu w aplikowaniu o środki UE. 

Zapraszamy do kontaktu z Project Managerem – tel. 507 986 681 (Rafał Cieślik).