Działanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”, PO Inteligentny Rozwój

Organizator konkursu: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Nabór wniosków: 18 lipca 2016 – 20 stycznia 2017

Poziom dofinansowania: 50% wartości kosztów kwalifikowanych

Maksymalna kwota wsparcia: 500 tys. PLN

Alokacja na konkurs: 50 mln PLN

 

Celem poddziałania jest wsparcie przedsiębiorstw w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym (z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski) i jej realizacji.

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

 • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej

albo

 • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Koszty kwalifikowane

Dofinansowaniu podlegają następujące rodzaje kosztów:

 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika uprawnionego do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej;
 • zgłoszenie przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego do właściwego organu ochrony własności przemysłowej, a następnie prowadzenie postępowania przed tym organem;
 • prowadzenie postępowania w celu obrony prawa, w związku z wniesieniem zarzutów w trakcie rozpatrywania zgłoszenia lub wniesieniem sprzeciwu po przyznaniu prawa;
 • pokrycie kosztów tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji niezbędnej do przedłożenia w UPRP;
 • pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;
 • pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej;
 • pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Warunki dofinansowania

 • Minimalna wartość projektu: 10 000 PLN
 • Maksymalna wartość projektu: 1 000 000 PLN
 • Poziom dofinansowania: 50% (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu)

Kryteria oceny projektów

Na ocenie merytorycznej można uzyskać 5 pkt. Aby projekt mógł zostać rekomendowany do udzielania wsparcia musi otrzymać pozytywna ocenę w  zakresie wszystkich kryteriów merytorycznych wskazanych poniżej:

 • Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny (punktacja 0 lub 1)
 • Projekt wpisuje się w  Krajową  Inteligentną  Specjalizację  (punktacja 0 lub 1)
 • Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne (punktacja 0 lub 1)
 • Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu (punktacja 0 lub 1)
 • Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do uzyskania ochrony własności przemysłowej (punktacja 0 lub 1)*

* W przypadku typu projektów dotyczących realizacji ochrony, kryterium merytoryczne Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do uzyskania ochrony własności przemysłowej uznaje się za spełnione.

Aktualna dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej PARP: http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialanie-2-3-4-w-2016-r 

Firma PSM CONSULTANCY świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji na innowacyjne przedsięwzięcia rozwojowe dla przedsiębiorstw. Wykonujemy bezpłatne audyty projektów mające na celu realną ocenę szans otrzymania wsparcia oraz wskazujemy działania prowadzące do zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu w aplikowaniu o środki UE. 

Zapraszamy do kontaktu z Project Managerami – tel. 604 505 478 (Lidia Jasik), 507 986 681 (Rafał Cieślik).