Działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, RPO Województwa Śląskiego

 

Organizator konkursu: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Nabór wniosków: 30 czerwca – 10 sierpnia 2016

Poziom dofinansowania: do 80% wartości kosztów kwalifikowanych

Maksymalna kwota wsparcia: 4,5 mln PLN

Alokacja na konkurs: ponad 153 mln PLN

 

Działanie 1.2 realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej.

W ramach działania finansowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje (tzn. medycyna, ICT, energetyka).

Dla kogo?

W konkursie mogą startować małe i średnie przedsiębiorstwa planujące realizację projektu na terenie województwa śląskiego (których siedziba lub oddział znajduje się na terenie tego województwa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o wsparcie w ramach dwóch typów projektu:

 • „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej” (dalej jako typ 1 projektu),
 • „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach” (dalej jako typ 2 projektu).

Koszty kwalifikowalne

A. Koszty kwalifikowalne w ramach 1 typu projektu:

1) koszty nabycia nowych środków trwałych:

– zakup fabrycznie nowych maszyn i urządzeń stanowiących infrastrukturę wykorzystywaną dla działalności badawczo – rozwojowej,

– zakup fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz sprzętu badawczego,

– zakup fabrycznie nowych: wyposażenia naukowego, zestawów przyrządów i innego niezbędnego wyposażenia do prowadzenia badań,

w tym m.in.: koszt zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu – pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta.

2) koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych:

– zakup oprogramowania,

– zakup licencji na oprogramowanie,

w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu – pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionej/wytworzonej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta; zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla wnioskodawcy lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/producenta lub wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora.

3) koszty nabycia nowych środków trwałych i nowych wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego poniesiony w okresie realizacji projektu;

4) koszty zakupu używanego środka trwałego:

– zakup używanych maszyn i urządzeń stanowiących infrastrukturę wykorzystywaną dla działalności badawczo – rozwojowej,

– zakup używanej aparatury badawczej oraz sprzętu badawczego,

– zakup używanego wyposażenia naukowego, zestawów przyrządów i innego niezbędnego wyposażenie do prowadzenia badań,

w tym m.in.: koszt zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu – pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta.

5) koszt nabycia materiałów i robót budowlanych bezpośrednio związanych z powstawaniem działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach lub tworzenie przez firmy centrów badawczo-rozwojowych,

6) koszty nabycia nieruchomości zabudowanych 


B. Koszty kwalifikowalne w ramach 2 typu projektu:

1) wynagrodzenia pracowników badawczych, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie (przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych), czyli koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do bezpośredniej realizacji projektu, rozliczane na podstawie faktycznie przepracowanych godzin; 

2) koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania. Jeżeli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości; 

3) koszty budynków w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości; 

4) koszty badań wykonanych na podstawie umowy, zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu; 

5) dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu; 

Koszty ogólne to koszty pośrednie, czyli niezbędne do realizacji projektu i w zakresie, w jakim go dotyczą, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu. Do kwalifikowalnych kosztów ogólnych zalicza się:

– koszty utrzymania budynków w szczególności: koszty wynajmu, czynszu, sprzątania i ochrony pomieszczeń za wyjątkiem kosztów wynajmu powierzchni laboratoryjnej,

– koszty utrzymania infrastruktury – koszty mediów (elektryczności, gazu, ogrzewania, wody), utylizacji odpadów, okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń,

– koszty wynagrodzeń personelu pośrednio zaangażowanego w projekt: zarządzającego, administracyjnego, technicznego i pomocniczego związanego ze stałą działalnością jednostki (np. kierownicy jednostki, księgowość, kadry, BHP),

– usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie,

– koszty materiałów biurowych i piśmienniczych, usług drukarskich i ksero,

– koszty usług księgowych, prawnych,

– koszty urządzeń i sprzętu biurowego (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości),

– koszty ubezpieczeń majątkowych,

– koszty usług bankowych.

Inne koszty operacyjne:

– zakup materiałów, np. surowców, półproduktów, odczynników (faktycznie wykorzystanych w trakcie badań związanych z realizacją projektu),

– sprzęt laboratoryjny (niespełniający definicji środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości – o wartości netto nie wyższej niż 3500 zł) wykorzystywany do badań realizowanych w ramach projektu,

– wynajem powierzchni laboratoryjnej, na obrębie której realizowany jest projekt,

– wynajem sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do przeprowadzenia badań realizowanych w ramach projektu,

– elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.

6) koszty uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnych dot. wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczenia geograficznego lub topografii układu scalonego; 

Warunki dofinansowania

 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 1 typu projektu: 10 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 2 typu projektu: 5 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).
 • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:
 1. w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

– 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw

– 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw

 1. w ramach Rozporządzenia z dnia 21 lipca 2015 r. (w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020):

– 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

– 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla średnich przedsiębiorstw,

– 45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

– 35% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw,

– intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych (jednak nie więcej niż do 80% kosztów kwalifikowalnych) w przypadku, gdy wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

 1. w ramach Rozporządzenia z dnia 5 listopada 2015 r.(w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w  ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020):

– 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw.

Kryteria oceny projektów

Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli spełni wszystkie kryteria formalne, kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz uzyska min. 18 punktów (na 35 możliwych) w ramach następujących merytorycznych kryteriów podstawowych

 • Potencjał Wnioskodawcy (0-6 pkt)

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy Wnioskodawca:

– posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczych – 1 pkt.,

– posiada doświadczenie we współpracy z jednostką naukową lub też aktualnie współpracuje – 1 pkt.,

– dysponuje odpowiednim zapleczem kadrowym adekwatnym do planowanego zakresu prac badawczo-rozwojowych (w tym pracowników B+R) – 1 pkt.

– dysponuje własnym działem B+R – 1 pkt.

– należy do podmiotów zrzeszających przedsiębiorców z danej branży (zgodnie z przedmiotem projektu) lub brał/bierze udział w sieciach badawczych, w tym międzynarodowych – 1 pkt.

– posiada wzory użytkowe, patenty – 1 pkt.

 • Poziom innowacyjności rezultatów projektu (0-6 pkt)

W przypadku projektów zakładających tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego (1 typ projektu), w kryterium ocenie podlegać będzie skala nowych możliwości w zakresie badań w wyniku realizacji inwestycji tj. czy:

– projekt przyczyni się do zwiększenia skali inwestycji Wnioskodawcy w B+R – 1 pkt.,

– Wnioskodawca zwiększy swój udział w badaniach naukowych – 1 pkt.,

– Wnioskodawca włączy się w projekty badawcze międzynarodowe – 1 pkt.,

– Wnioskodawca zyska nowych kontrahentów na rynkach międzynarodowych i będzie prowadził badania w ramach partnerstwa – 1 pkt.

Ponadto w ramach 1 typu projektu, w kryterium ocenie podlegać będzie również rezultat przeprowadzonych badań na wspartej infrastrukturze charakteryzujący się innowacyjnością w skali:

– nieznanej i niestosowanej dotychczas lub świata – 2 pkt.

– kraju – 1 pkt.

– region – 0 pkt.

W ramach 2 typu projektu, w kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, których rezultatem (produkt, usługa, technologia) będzie rozwiązanie charakteryzujące się innowacyjnością w skali:

– nieznanej i niestosowanej dotychczas – 4 pkt.

– świata – 3 pkt.

– kraju – 2 pkt.

– regionu – 1 pkt.

Ponadto w ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy dokonane zostanie zgłoszenie patentowe rezultatu przeprowadzonych badań (produkt, usługa, technologia) – 2 pkt.

 • Efektywność projektu (0-8 pkt)

W ramach kryterium oceniane będzie, czy planowane efekty (m.in. finansowe) są proporcjonalne w stosunku do planowanych do poniesienia lub zaangażowania nakładów inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych, ludzkich, know-how itp. Ocenie podlegać będzie nie tylko kwestia ilościowa efektów projektu wykazanych np. w postaci liczby wdrożonych produktów, ale również kwestia jakościowa otrzymanego produktu oraz rezultatu.

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie również wpływ wnioskowanej wartości dofinansowania na realizację zasady dodatkowości funduszy strukturalnych. Premiowane będą projekty, w których procent dofinansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego w danym rozporządzeniu o co najmniej 5 punktów %.

 • Zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia (0-5 pkt)

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlega m.in. czy:

– poprawnie zdefiniowano rynek docelowy (potencjalni klienci oraz ich wymagania/ preferencje, rozmiar, kierunki i tempo rozwoju, spodziewany udział w rynku);

– przyjęte założenia są realistyczne i uzasadnione oraz czy uprawdopodabniają sukces ekonomiczny wdrożenia wyników projektu;

– poprawnie zidentyfikowano potrzeby, wymagania i preferencje odbiorców oraz wykazano, że produkt zaspokoi faktyczne zapotrzebowanie konsumentów;

– wykazano, że produkt projektu będzie konkurencyjny względem innych podobnych produktów oferowanych na rynku oraz czy w efekcie realizacji projektu nastąpi zwiększenie asortymentu lub wejście na nowe rynki.

 • Wzmocnienie sektora MŚP w obszarze B+R (0-2 pkt)

W ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlegać będzie, czy Wnioskodawca (lub lider konsorcjum/porozumienia) należy do sektora MŚP w rozumieniu zapisów załącznika nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

 • Dodatkowe efekty

W kryterium oceniane będzie m.in.:

– wprowadzenie/rozwój działalności eksportowej w przedsiębiorstwie,

– wzrost konkurencyjności,

– wpływ na rozwój branży,

– projekt badawczy obejmuje działania związane z uruchomieniem pierwszej produkcji,

– użyteczność wyników projektu dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw działających w województwie śląskim,

– występuje niskie nasycenie danym produktem/usługą/technologią na rynku docelowym,

– wzrost nakładów na B+R,

– pozytywna realizacja polityk horyzontalnych (która nie wynika wprost z prawa, lecz stanowi rozwiązania dodatkowe),

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie także wpływ projektu na zwiększenie potencjału innowacyjnego województwa śląskiego.

 • Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie województwa śląskiego

W ramach kryterium ocenie podlega, czy rezultaty projektu zostaną wdrożone do działalności przedsiębiorstwa na terenie województwa śląskiego.

Firma PSM CONSULTANCY świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji rozwojowych dla przedsiębiorstw. Wykonujemy bezpłatne audyty projektów mające na celu realną ocenę szans otrzymania wsparcia oraz wskazujemy działania prowadzące do zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu w aplikowaniu o środki UE. 

Zapraszamy do kontaktu z Project Managerem – tel. 507 986 681 (Rafał Cieślik).